Handel bez zapłaty podatku akcyzowego

Podatkiem akcyzowym objęte są m.in. obrót paliwem, wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi. Brak uiszczenia akcyzy stanowić będzie przestępstwo skarbowe.

 

Obowiązek zapłaty akcyzy do Urzędu Celnego, powstaje wraz z:

  • produkcją wyrobów akcyzowych;
  • wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
  • importowaniem wyrobów akcyzowych;
  • nabyciem wewnątrzwspólnotowym towarów akcyzowych.

Akcyzę należy zapłacić w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Część wyrobów akcyzowych musi być oznaczona znakami akcyzy. Brak takich znaków na towarze i wniesienia opłaty skutkuje tym, że nie będzie możliwa sprzedaż towarów w kraju, jak i poza jego granicami. Oznaczenie znakiem akcyzowym, stanowi dodatkowo dowód uiszczenia podatku akcyzowego. 

 

Kodeks karny skarbowy penalizuje zachowanie, które polega:

  • nabywaniu, przechowaniu, przewożeniu, przesyłaniu lub przenoszeniu wyrobów akcyzowaych, stanowiących przedmiot zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 kks;
  • pomaganiu w zbyciu towarów akcyzowych albo ich przyjmowaniu lub pomaganie w ich ukryciu.

 

Osoba, która na podstawie towarzyszących okoliczności powinna i może przepuszczać, że towary stanowią przedmiot czynu zabronionego, również podlega karze. Jest to przesłanka dość niedoprecyzowana, które podlega ocenie w oparciu o materiał dowodowy. Sprawny adwokat winien wykorzystać wszelkie możliwe sposoby do wykazania braku istnienia u potencjalnego sprawcy takich okoliczności.

Zasądzenie kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny nie rozwiązuje problemów osoby, która nie zapłaciła akcyzy. Oprócz tego skazany, zobowiązany będzie uregulować całą zaległość podatkową.

 

Zostałeś podejrzany lub oskarżony o handel bez zapłaty akcyzy? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

21.03.2016 r.