Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Prywatny akt oskarżenia można wnieść do sądu jedynie w sprawach z oskarżenia prywatnego, czyli w sprawach karnych dotyczących np. zniesławienia, znieważania, spowodowania lekkiego uszczerbku ciała.

 

Obowiązki pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia zobowiązany jest:

[1] ustalić tożsamość sprawcy;

[2] przygotować materiał dowodowy na fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa;

[3] wykazać przed sądem winę sprawcy w popełnieniu czynu zabronionego.

Aby podciągnąć sprawcę przestępstwa do odpowiedzialności, pokrzywdzony musi zredagować prywatny akt oskarżenia. W tym celu oczywiście może skorzystać z usług adwokata (prawnika), jak również może sam przygotować i wnieść do sądu taki akt oskarżenia (nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski). Przy czym wartko skorzystać z fachowej pomocy adwokata, albowiem to znacząco ułatwia i upraszcza sprawę na przyszłość w toku sprawy.

Więcej informacji o pokrzywdzonym znajduje się tutaj.

 

Wymogi formalne prywatnego aktu oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia, tak jak każde pismo przed sądem musi spełniać pewne wymogi formalne tj. oskarżyciel prywatny powinien:

[1] wskazać sąd do którego jest kierowane akt oskarżenia (tj. sąd rejonowy);

[2] oznaczyć dane osobowe i adresowe prywatnego oskarżyciela i oskarżonego;

[3] podać zarzucany oskarżonemu czyn (opisanie jaki czyn zabroniony zarzucamy oskarżonemu);

[4] uzasadnić prywatny akt oskarżenia;

[5] wskazać dowody na potwierdzenie popełnienia przestępstwa przez sprawcę;

[6] załączyć odpowiednią liczbę odpisów prywatnego aktu oskarżenia dla stron postępowania wraz z załącznikami;

[7] załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej;

[8] podpisać prywatny akt oskarżenia.

Wszystkie powyższe okoliczności może w imieniu oskarżyciela wykonać ustanowiony przez niego adwokat oraz dalej reprezentować go sprawie sądowej.

 

Opłata sądowa

Prywatny akt oskarżenia wymaga opłacenia tzw. kwoty zryczałtowanej, w razie braku jej opłacenia sąd wezwie do jej uiszczenia. O wysokości opłaty sądowej adwokat Kancelarii pisał tutaj.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących redagowania prywatnego aktu oskarżenia, adwokat karnista naszej Kancelaii Adwokackiej pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

11.04.2016 r.