Jakie uprawnienia przysługują oskarżycielowi posiłkowemu?

W procesie karnym oskarżyciel posiłkowy posiada status strony postępowania, przez co uzyskuje szczególne uprawnienia procesowe.

 

Kto może zostać oskarżycielem posiłkowym?

Jedynie pokrzywdzony w sprawie karnej może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie takie można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. Co ważne, pokrzywdzony musi złożyć oświadczenie o działaniu jako oskarżyciel posiłkowy przed rozpoczęciem przewodu sądowego, w praktyce oznacza to moment odczytania aktu oskarżenia. Wniosek taki może zostać złożony przez ustanowionego w sprawie adwokata.

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego.

 

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy, jako strona w procesie karnym ma prawo:

- być obecnym na rozprawie, czynnie w niej uczestniczyć np. zadawać pytania oskarżonemu, świadkom, biegłym itd;

- udzielić pełnomocnictwa adwokatowi do działania w jego imieniu w toku sprawy karnej;  

- składać osobiście lub za pośrednictwem adwokata będącego jego pełnomocnikiem oświadczenia w toku procesu;

- składania wniosków dowodowych;

- przeglądania akt sprawy sądowej, sporządzać odpisy, fotokopie;

- składać wnioski np. o sprostowanie protokołu rozprawy, wyłączenie sędziego itp.;

- mowy końcowej podczas etapu głosu stron, co nie wyłącza przemowy jego adwokata, jeśli jest reprezentowany przez pełnomocnika;

- złożyć apelację od wyroku karnego, jego adwokat może złożyć równolegle apelację.

 

Pełnomocnik - adwokat oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy może być reprezentowany w procesie karnym przez pełnomocnika w osobie adwokata, najlepiej karnistę. Wówczas prawnik działał będzie w jego imieniu w toku sprawy karnej.

 

Śmierć oskarżyciela posiłkowego

W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego w czasie trwania sprawy karnej, osoby najbliższe na każdym etapie postępowania mogą przystąpić do tego postępowania.

 

Zachęcamy do skorzystania usług prawnych w naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

07.07.2016 r.