Jesteś pokrzywdzony?

Jesteś ofiarą przestępstwa? Zaufaj naszym adwokatom karnistom, którzy prowadzą sprawy karne. Poniżej wskazujemy jakie przysługują pokrzywdzonemu prawa i obowiązki:

 

Kto może być pokrzywdzonym?

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Status pokrzywdzonego może otrzymać oczywiście osoba fizyczna ale również i osoba prawna. Podczas postępowania przygotowawczego pokrzywdzony korzysta z uprawnienia strony procesowej.

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Nie stanowi to utrudnienia w ustanowieniu adwokata pełnomocnikiem.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać najbliższe osoby, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator działając z urzędu.

 

Jakie są uprawnienia pokrzywdzonego?

Pokrzywdzony jet uprawniony do:

- skorzystania z pomocy profesjonalisty prawnego w postaci adwokata. Co istotne kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość, że aż 3 adwokatów może reprezentować jednego pokrzywdzonego;

- kwestionowania decyzji organu ścigania, poprzez złożenia zażalenia na:

a) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;

b) postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia.

Jak również może złożyć zażalenie na bezczynności, jeśli w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia o przestępstwie, nie zostanie on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Wskazane zażalenia może złożyć również w imieniu pokrzywdzonego ustanowiony przez niego adwokat. Wówczas oba zażalenia zostaną równolegle rozpatrzone przez sąd, co oznacza, że zażalenie  złożone z kancelarii adwokackiej nie pochłania zażalenia klienta.

- składania wniosków o przeprowadzenie przez policję/prokuraturę określonych czynności lub dowodu, przykładowo: przesłuchanie zawnioskowanego świadka;

- brania udziału w czynnościach postępowania, w tym w przeprowadzeniu dowodu, podczas tej czynności może wystąpić z reprezentującym go adwokatem;

- zgłoszenia zarzutu co do treści protokołu;

- pokrzywdzony ma dostęp do akt sprawy, może sporządzać kopie, fotografie akt;

- wniesienia do sądu akt oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata. Więcej informacji o subsydiarnym akcie oskarżenia zawarte jest w publikacjii przygotowanej przez prawnika Kancelarii.

 

Uzyskanie statusu oskarżyciela posiłkowego przez pokrzywdzonego:

W sytuacji, gdy organ ścigania wystosuje do sądu akt oskarżenia, pokrzywdzony może przed sądem występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu musi złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub ustnej w terminie najpóźniej do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Takie oświadczenie w formie pisemnej może złożyć ustanowiony adwokat, co jest regułą procesową.

 

Poza uprawnieniami na pokrzywdzonym spoczywają obowiązki:

- stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie;

- wskazać adres dla doręczeń, w przypadku, gdy adres ulegnie zmianie zobowiązany jest on podać aktualny, w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

01.09.2016 r.