KRADZIEŻ

Sprawca kradzieży dokonując zaboru cudzej rzeczy ruchomej dokonuje objęcia we własne władanie rzeczy, z jednoczesnym wyłączeniem władztwa nad tą rzeczą osobie dotychczas władającej.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.