Krótkotrwałe użycie pojazdu mechanicznego

Przestępstwo krótkotrwałego użycia pojazdu choć podobne jest do czynu zabronionego kradzieży, należy każdorazowo odróżniać od siebie z uwagi na inne zmamiona oraz fakt, że kradzież zagrożona jest surowszą sankcją karną.

 

Krótkotrwałe użycie pojazdu mechanicznego, musi poprzedzać zabór (tj. wyjęciu spod władztwa osoby uprawnionej) pojazdu przez sprawcę. Używanie pojazdu nie będzie mieścić się w ramach znamienia zaboru. Przy czym w odróżnieniu od kradzieży, celem sprawcy nie jest przywłaszczenie pojazdu, lecz krótkotrwałe używanie zabranej rzeczy.

Przez pojazd mechaniczny należy rozumieć, każdy pojazd poruszany umieszczonym w nim silnikiem lub zasilany elektrycznie.

Krótkotrwałe użycie pojazdu, jest sformułowaniem dość nieprecyzyjnym, daje pole do interpretacji adwokatom przed sądem w sprawach karnych. Z doświadczenia zawodowego jako karnista, mogę wskazać, iż cytowana krótkotrwałość może się rozciągać do kliku godzin lub nawet dni (vide: wyrok SA w Łodzi z dnia 21 grudnia 2000 roku, sygn. akt: II Aka 202/00).

Określenie czy działanie sprawcy wypełnia przywłaszczenie czy tylko użycia, zawsze jest indywidualnie rozpatrywane przez sąd w oparciu o stan faktyczny sprawy.

Ustawodawca przewiduje różne typy kwalifikowane omawianego występku tj. pokonanie zabezpieczeń pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, znaczna wartość pojazdu, uszkodzenie oraz porzucenie w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości.

 

Zapraszam do kontaku z prawnikami naszej Kancelarii Adwokackiej po więcej informacji.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.02.2016 r.