Kto i kiedy popełnia przestępstwo oszustwa dotacyjnego

Oszustwo dotacyjne stanowi przestępstwo zdefiniowane w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

 

Przepis kodeksu karnego sankcjonujący oszustwo zawarty jest w publikacji zawartej przez naszego adwokata, zaś oszustwo dotacyjne stanowi odrębne przestępstwo, którego zamiona, charakterystyka oraz sankcja karna są opisane poniżej.

 

Oszustwo dotacyjne może popełnić każda osoba, która:

  • przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego;
  • w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi dotacji.

 

Zachowanie sprawcy musi mieć jednak charakter umyślny. Co istotne oszustwo dotacyjne może zostać popełnione jedynie przez działanie, a nie zaniechanie, gdyż cytowany przepis nie odnosi się do czynności polegających na zatajeniu okoliczności związanych z ubieganiem się o dotację. Jak również do wypełnienia znamion tego przestępstwa nie ma znaczenia ilość przekładanych dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę, nierzetelnych. Nawet jeden przedłożony taki dokument będzie wyczerpywał znamiona omawianego przestępstwa.

Kolejnym ważnym aspektem przy ocenie czy nastąpiło popełnienie przestępstwa oszustwa dotacyjnego jest ustalenie czy przedłożone przez sprawcę dokumenty lub złożone oświadczenia, miały istotne znaczenie dla uzyskania dotacji. W tym zakresie przesądzać będzie treść dokumentu. Stąd sąd będzie oceniał czy złożenie tego dokumentu miało znaczenie w uzyskaniu dotacji. Zadaniem adwokata obrońcy jest wykazać niemożność zakwalifikowania dokumentu lub oświadczenia jako mającego istotne znaczenie dla uzyskania dotacji.

 

Oszustwo dotacyjnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jednakże sprawca oszustwa dotacyjnego może uwolnić się od odpowiedzialności karnej, jeśli przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zrezygnuje z dotacji albo ją zwróci.

 

Skorzystaj z pomocy prawnej naszych adwokatów w celu uzyskania informacji prawnych na temat oszustwa dotacyjnego.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

19.11.2014 r.