Naruszenie zasad ruchu drogowego

Jedną z podstawowych zasad prawa drogowego jest  zasada ograniczonego zaufania, zgodnie z którą wymagane jest, aby kierujący pojazdem bacznie obserwował drogę i innych uczestników ruchu, przewidując możliwość ich nieprawidłowego zachowania się i właściwą na nie reakcję.

 

Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego ma charakter skutkowy, konieczne więc jest ustalenie, że pomiędzy stwierdzonym naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu, a zaistniałym wypadkiem zachodzi związek przyczynowy. Brak wystąpienia takiego związku wyłącza karalność czynu. 

Warto podkreślić, iż sam fakt naruszenia zasad prawa drogowego, nie stanowi od razu możliwości przypisania takiej osobie czynu zabronionego w postaci spowodowania wypadku. Zarzut ten będzie możliwy do postawienia jedynie w przypadku, gdy wypadek jest następstwem naruszenia odpowiedniej reguły w ruchu drogowym i nie wynikał z innej przyczyny.

Omawiane przestępstwo można popełnić działając z winy umyślnej jak i nieumyślnej.

Przepis w zależności od powstałych skutków w wyniku wypadku komunikacyjnego rozróżnia zwykły i ciężki wypadek. Ze zwykłym wypadkiem mamy do czynienia, jeżeli jego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu osoby innej niż sprawca, polegający na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia przez okres przekraczający 7 dni. Co oznacza, że jest to średni uszczerbek na zdrowiu. Zaś ciężki wypadek zachodzi, gdy jego skutkiem jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby.

 

Zadaj naszym adwokatom pytania w zakresie naruszenia zakazu drogowego.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

16.09.2016 r.