Prawa i obowiązki oskarżonego

Przedstawiono Ci akt oskarżenia? Skorzystaj pomocy adwokata karnisty. Poniżej wskazujemy jakie przysługują oskarżonemu uprawnienia i obowiązki:

 

Kto to jest oskarżony?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić kto to jest oskarżony w rozumieniu prawa karnego. Za oskarżonego należy uznać osobę względem której prokurator wniósł do sądu akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

 

Jakie są uprawnienia oskarżonego:

- prawo do obrony:

Podstawowym uprawnieniem oskarżonego jest korzystanie z prawa do obrony przed sądem rozumianego w sposób szeroki.

- prawo do ustanowienia obrońcy:

Oskarżony może ustanowić obrońcę - adwokata karnistę do reprezentowania jego interesów. Co ważne maksymalnie oskarżony może mieć 3 obrońców, prawników.  W przypadku, gdy oskarżonego nie stać na ustanowienie adwokata, może on wnioskować o przyznanie mu adwokata z urzędu.

- możność uczestniczenia w czynnościach dowodowych:

Oskarżony może czynnie uczestniczyć w procesie, składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, składać oświadczenia przed sądem równolegle z ustanowionym adwokatem.

- składanie wyjaśnień:

Oskarżony może złożyć wyjaśnienia. Złożenie ich możliwe jest jedynie w formie ustnej. Możliwość złożenia wyjaśnień jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem oskarżonego, co oznacza, że może on odmówić składania wyjaśnień bez ponoszenia negatywnych konsekwencji procesowych. Podczas składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oskarżony nie jest zobligowany do mówienia prawdy. Oskarżony może ale nie musi odpowiadać na pytania przewodniczącego, swojego adwokata, prokuratora, prawnika oskarżyciela posiłkowego/prywatnego. Jak również oskarżony może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania.

- prawo do zaskarżenia wyroku.

Wyrok sądu I instancji podlega zaskarżeniu. Apelację od wyroku może wnieść ustanowiony w sprawie adwokat bądź oskarżony osobiście. Więcej o apelacji od wyroku znajduje się tutaj.

 

Obowiązki oskarżonego:

Poza licznymi prawami na oskarżonym ciążą następujące obowiązki:

- stawiennictwo na każde wezwanie organów procesowych w przypadku, gdy pozostaje na wolności;

- zawiadomienie organu, który prowadzi postępowanie o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania lub pobytu, która trwa dłużej niż 7 dni w przypadku;

- wskazania adresu dla doręczeń w kraju w przypadku, gdy oskarżony przebywa za granicą.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

24.03.2016 r.