Prywatny akt oskarżenia – opłata sądowa

Oskarżyciel prywatny wnosząc do sądu prywatny akt oskarżenia musi uiścić opłatę sądową.

 

Oskarżyciel prywatny ew. jego adwokat wraz z prywatnym aktem oskarżenia obowiązany jest złożyć dowód wpłacenia zryczałtowanej równowartości wydatków np. w formie wydrukowanego potwierdzenia przelewu bankowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego z 28.5.2003 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 980), kwota ta wynosi 300 złotych.

W przypadku, gdy prywatny akt oskarżenia nie będzie zawierał potwierdzenia uiszczenia ww. opłaty, to sąd wezwie oskarżyciela prywatnego bądź jego adwokata do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.

Istnieje możliwość zwolnienia przez sąd oskarżyciela prywatnego w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu prywatnego aktu oskarżenia. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy w odpowiedni sposób zostanie wykazane, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie tej opłaty byłoby zbyt uciążliwe dla oskarżyciela prywatnego.

 

Na stronie Kancelarii Adwokackiej dostępny jest artykuł jak napisać prywatny akt oskarżenia, zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

19.09.2015 r.