Prywatny akt oskarżenia – znieważenie

Przestępstwa zniesławienia odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że niezbędne jest przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia. 

 

Treść prywatnego aktu oskarżenia

Redagując prywatny akt oskarżenia należy wskazać w pierwszej kolejności organ, do którego kierowane jest pismo – będzie do sąd rejonowy. W akcie oskarżenia należy wskazać dane oskarżonego, opisać pokrótce zarzucany mu czyn popełnienia przestępstwa znieważenia określone w art. 216 Kodeksu karnego, dane oskarżyciela prywatnego. Oskarżyciel prywatny może być reprezentowany przez adwokata, który nadto może przygotować niniejszy akt oskarżenia, działając jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego.

Następnie w prywatnym akcie oskarżenia należy zawrzeć uzasadnienie wraz z dowodami na okoliczność popełnienia zarzucanego czynu przez oskarżonego. Jeżeli dowody są w formie papierowej należy je załączyć do pisma.

Na końcu prywatnego aktu oskarżenia oskarżyciel musi podpisać dokument załączyć odpowiednią liczbę odpisów. Oryginał aktu oskarżenia jest dla sądu, odpis wraz z załącznikami dla oskarżonego. Jeśli jest więcej niż jeden oskarżonych, to dla każdego należy dołączyć odpis.

Do prywatnego aktu oskarżenia należy dołączyć dowód uiszczania opłaty w kwocie 300 złotych. Nieuiszczenie tej kwoty stanowić będzie brak formalny prywatnego aktu oskarżenia.

Zobacz również publikację naszego adwokata na temat jak przygotować prywatny akt oskarżenia

 

Termin na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia

Kodeks karny nie przewiduje terminu do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Jedynym ograniczeniem czasowym do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia są terminy przedawnienia karalności dla przestępstw prywatnoskargowych Zgodnie z art. 101 § 2 KK, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Jeżeli zaś dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił (art. 101 § 3 KK). Bieg tego terminu przerywa zarówno wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, jak i wniesienie skargi do Policji.

 

W razie dodatkowych pytań, prawnik Kancelarii pozostaje do Twojej dyspozycji.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

27.05.2016 r.