Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami prawnymi przygotowanymi przez adwokatów karnistów z zespołu Kancelarii:

 

 

Nowelizacja zakresu obrony koniecznej

W piątek 8 grudnia 2017 roku została uchwalona nowelizacja rozszerzająca granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal, czy ogrodzony teren.
[…]

czytaj więcej...

Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie karnej

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie przygotowawcze prawomocnie umorzy śledztwo bądź dochodzenie, zainteresowany ma możliwość wnosić o wznowienie postępowania.

[…]

czytaj więcej...

Specjalizacja - adwokat karnista

Ekspertami od spraw karnych nie są wszyscy adwokaci, ale jedynie prawnicy karniści.  […]

czytaj więcej...

Kto może zostać oskarżycielem prywatnym?

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, które godzą bezpośrednio w interes prywatny pokrzywdzonego, może on jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać przed sądem oskarżenie.
[…]

czytaj więcej...

Jakie uprawnienia przysługują oskarżycielowi posiłkowemu?

W procesie karnym oskarżyciel posiłkowy posiada status strony postępowania, przez co uzyskuje szczególne uprawnienia procesowe.
[…]

czytaj więcej...

Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony w sprawie karnej w razie wydania przez prokuraturę powtórnie tego samego postanowienia udaremniającego nadanie sprawie dalszego biegu, może sam zainicjować sprawę w sądzie w postaci subsydiarnego aktu oskarżenia.
[…]

czytaj więcej...

Popełnienie przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela

Polskie prawo penalizuje zachowania dłużnika, który wobec grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że składniki swego majątku usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy albo rzeczywiście lub pozornie obciąża. 

[…]

czytaj więcej...

Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa?

Polskie przepisy karne wyróżniają dwa rodzaje obowiązku zawiadomienia o przestępstwie: społeczny oraz prawny.
[…]

czytaj więcej...

Za oszronione szyby policja może nałożyć mandat w kwocie aż do 500 złotych

Kierowca uczestniczący w ruchu z oszronionymi szybami może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych

[…]

czytaj więcej...

Znamiona przestępstwa paserstwa

Przedmiotem paserstwa jest rzecz, co oznacza, że obejmuje swym znaczeniem rzeczy ruchome jak i nieruchomości.

[…]

czytaj więcej...

Tajemnica adwokacka

Adwokaci karniści naszej Kancelarii podczas wykonywania zawodu przestrzegają zasad poufności wynikających z postanowień ustawy prawo o adwokaturze oraz kodeksu etyki adwokackiej.

[…]

czytaj więcej...

Prawa i obowiązki oskarżonego

Przedstawiono Ci akt oskarżenia? Skorzystaj pomocy adwokata karnisty. Poniżej wskazujemy jakie przysługują oskarżonemu uprawnienia i obowiązki:
[…]

czytaj więcej...

Jesteś podejrzany?

Policja lub prokuratoru przedstawiła Ci zarzuty? Nasz adwokat karnista poprowadzi postępowanie przygotowawcze wskazując przysługujące Ci prawa i obowiązki.
[…]

czytaj więcej...

Jesteś pokrzywdzony?

Jesteś ofiarą przestępstwa? Zaufaj naszym adwokatom karnistom, którzy prowadzą sprawy karne. Poniżej wskazujemy jakie przysługują pokrzywdzonemu prawa i obowiązki:

[…]

czytaj więcej...

Wznowienie prawomocnie zakończonego procesu karnego

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze.
[…]

czytaj więcej...

Zatarcie skazania

Każdy prawomocny wyrok, w którym orzeczono karę za przestępstwa, w tym prawomocne wyroki o warunkowym umorzeniu postępowania, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym. Instytucja zatarcie skazania ma na celu usunięcie konsekwencji prawnych i społecznych prawomocnego wyroku.

[…]

czytaj więcej...

Prowadzenie roweru po użyciu alkoholu

Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka nie stanowi przestępstwa, a jedynie wykroczenie.
[…]

czytaj więcej...

Dobrowolne poddanie się karze

Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego. Przesłankami do dobrowolnego poddania się karze są:

[…]

czytaj więcej...

Nietykalność cielesna

Naruszenie nietykalności cielesnej następuje poprzez uderzenie lub w inny sposób. […]

czytaj więcej...

Obraza uczuć religijnych

Publiczne obrażanie uczuć religijnych innych osób poprzez znieważanie przedmiotu czci religijnej albo miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest penalizowane przez Kodeks karny. […]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia – opłata sądowa

Oskarżyciel prywatny wnosząc do sądu prywatny akt oskarżenia musi uiścić opłatę sądową.
[…]

czytaj więcej...

Obowiązek stawiennictwa na komendzie policji w czasie trwania imprezy masowej

Sąd orzekając zakaz wstępu na imprezę masową może orzec, aby ukarany stawiał się w czasie imprezy masowej na Policji.
[…]

czytaj więcej...

Mandat trzeba będzie zapłacić pomimo jego kwestionowania przed sądem

Obecnie w przypadku, gdy kierowca kwestionuje słuszność nałożonego mandatu i skieruje sprawę do sądu to nie musi go od razu opłacać. Prowadzone są prace legislacyjne, aby pomimo kwestionowania mandatu w sądzie była konieczność zapłacenia kwoty z mandatu.
[…]

czytaj więcej...

Dozór elektroniczny dla skazanych na karę pozbawienia wolności

System dozoru elektronicznego wprowadzony został na mocy ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przy pomocy którego zachowania skazanego na karę pozbawienia wolności podlegają kontroli przy użyciu aparatury monitorującej poza zakładem karnym.
[…]

czytaj więcej...

Handel komórkami jajowymi po 1 listopada 2015 r. jest zabroniony

Zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności sprzedaż jak i kupno komórek jajowych jest karane. Nie możliwe jest również przekazanie ich konkretnej osobie.

[…]

czytaj więcej...

Kara pozbawienia wolności połączona z karą ograniczenia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Obecnie sądy mają możliwość zastosowania wobec skazanego krótkiej kary pozbawienia wolności orzeczonej łącznie z dłuższą karą ograniczenia wolności wykonywaną w systemie dozoru elektronicznego.

[…]

czytaj więcej...

Dozór elektroniczny po 1 lipca 2015 roku

W związku z nowelizacją procedury karnej, zmieniły się zasady i warunki stosowania dozoru elektronicznego wobec skazanych.

[…]

czytaj więcej...

Możliwość skorzystania z dowodu z nagrania w postępowaniu karnym

Zgodnie z przepisem art. 168a KPK „Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego”. Co oznacza, że nie można stosować w postępowaniu karnym dowodu np. z nagrań, kiedy został on zdobyty z naruszeniem prawa.

[…]

czytaj więcej...

Narażenie życia lub zdrowia pracownika na niebezpieczeństwo

Pracownik nie może zostać naruszony na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

[…]

czytaj więcej...

Nadużycie władzy

Sprawcą przestępstwa nadużycia władzy może być jedynie funkcjonariusz publiczny.

[…]

czytaj więcej...

Wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu lub funkcjonariusza

Zabronione jest działanie, które ma wywrzeć wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego za pomocą przemocy lub groźby bezprawnej.

[…]

czytaj więcej...

Składanie fałszywych zeznań

Składanie fałszywych zeznań stanowi jedno z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

[…]

czytaj więcej...

Naruszenie zakazu sądowego

Kodeks karny penalizuje nierespektowanie przez sprawców orzeczeń sądu dotyczących np. zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia określonej działalności lub prowadzenia pojazdów, jak również niewykonania zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany.

[…]

czytaj więcej...

Naruszenie tajemnicy korespondencji (informacji)

Ochrona prywatności i tajemnicy korespondencji zagwarantowane są obywatelom poprzez Kodeks karny oraz Konstytucję RP.

[…]

czytaj więcej...

Poświadczenie nieprawdy

Czynność poświadczenia nieprawdy w dokumencie, określane jako fałszerstwo intelektualne jest penalizowane przez Kodeks karny.

[…]

czytaj więcej...

Posługiwanie się dokumentem innej osoby

Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawo majątkowe lub kradnie taki dokument albo dokonuje jego przywłaszczenia.

[…]

czytaj więcej...

Zniszczenie lub ukrycie dokumentu

Zabronione jest działanie ukierunkowane na naruszenie integralności dokumentu jak i swobody jego dysponowania.

[…]

czytaj więcej...

Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy

Kodeks karny penalizuj zachowanie sprawcy doprowadzające do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy.

[…]

czytaj więcej...

Bezprawne pozbawienie wolności

Każdy człowiek ma zagwarantowaną wolność w rozumianą jako możliwość swobodnego i dowolnego przemieszczania się i wyboru miejsca przebywania. Pozbawienia tejże wolności, bez względu jej intensywności, stanowić będzie wypełnianie znamion bezprawnego pozbawienia wolności. […]

czytaj więcej...

Groźba karalna

Poprzez groźbę należy rozumieć grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa (zbrodni lub występku) na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej. […]

czytaj więcej...

Naruszenie miru domowego

Mir domowy stanowi wolność niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania, ale także z lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, jego naruszenie stanowić będzie przestępstwo. […]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku karnego

Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

[…]

czytaj więcej...

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Prywatny akt oskarżenia można wnieść do sądu jedynie w sprawach z oskarżenia prywatnego, czyli w sprawach karnych dotyczących np. zniesławienia, znieważania, spowodowania lekkiego uszczerbku ciała.
[…]

czytaj więcej...

Zatrzymanie

Jak wskazują przepisy Kodeksu postępowania karnego, każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

[…]

czytaj więcej...

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu nowego, ciężkiego przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy

Jakie są koszty zastępstwa adwokackiego? Wynagrodzenie kancelarii tzw. honorarium adwokackie jest ustalane każdorazowo indywidualnie z klientem w oparciu o poniższe warunki:

[…]

czytaj więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania

Przed sądem prawnicy często wnioskują o warunkowe umorzenie postępowania, przy czym należy pamiętać, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, jeżeli:

[…]

czytaj więcej...

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Prawnik karnista naszej Kancelarii przygotował do pobrania wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

[…]

czytaj więcej...

Wyrok łączony

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...