Rozbój

Rozbój stanowi kwalifikowaną odmianę przestępstwa kradzieży.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

Sprawca dokonując rozboju cudzej rzeczy ruchomej powinien dokonać jej przy użyciu przemocy, grożąc natychmiastowym użyciem takiej przemocy lub doprowadzając człowiek do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Tylko w tych przypadkach będziemy mieli do czynienia z rozbojem w rozumieniu prawa karnego.

Jednocześnie ustawa wprowadza kwalifikowany typ rozboju, w ramach którego sprawca przy jego popełnieniu posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo współdziała z osobą, która takim przedmiotem posługuje się. Typem kwalifikowanym rozboju jest także działanie sprawcy określone w każdy inny sposób, który bezpośrednio zagraża życiu pokrzywdzonego. Taka regulacja prawna, daje pewne możliwości wykazania, że sprawca swym działaniem bezpośrednio zagroził życiu pokrzywdzonemu, bądź odwrotnie, w zależności od pozycji procesowej adwokata.

Pamiętać należy, iż przepis statuuje zasadę jedynie posługiwania się przez sprawcę tego typu narzędziem, nie jest wymagane jego użycie, które jest pojęciem węższym. Przez posługiwania można rozumieć użycie jak i straszenie jego użyciem.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z naszymi adwokatami karnistami.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

28.01.2015 r.