SPOWODOWANIE USZCZERBKU NA ZDROWIU

Polskie prawo karne wyróżnia trzy rodzaje uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, tj.: ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni oraz lekki uszczerbek na zdrowiu.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

I. ciężki uszczerbek na zdrowiu

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

II. Średni uszczerbek na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

III. Lekki uszczerbek na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.