Sprawa karna w prokuraturze

Prokurator w ramach śledztwa/dochodzenia prowadzi i nadzoruje sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Sprawę karną na etapie postępowania przygotowawczego należy rozpatrywać w dwojaki sposób, a mianowicie z punktu widzenia ofiary oraz sprawcy przestępstwa. Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizująca się w prawie karnym świadczy usługi adwokackie zarówno dla pokrzywdzonych przestępstwem oraz dla podejrzanych. Jak również uczestniczymy, jako adwokaci karniści wraz z świadkami w czynności przesłuchania przed organem ścigania na policji lub w prokuraturze.

 

POKRZYWDZONY W SPRAWIE KARNEJ

Postępowanie przygotowawcze inicjuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ofiara przestępstwa ma możliwość złożenia na policji lub do prokuratury takiego dokumentu osobiście lub przez pełnomocnika. W zawiadomieniu należy opisać stan faktyczny oraz wskazać dowody na potwierdzenie popełnienia przestępstwa. Jak przygotować takie zawiadomienie wskazujemy tutaj. W celu przygotowania zawiadomienia lub pomocy w jego przygotowaniu zalecamy skorzystanie z usług adwokata karnisty, co ułatwi organom ścigania prowadzenie postępowania oraz wydanie decyzji o wszczęciu postępowania i następnie o przedstawieniu zarzutów wobec sprawcy przestępstwa. W toku sprawy karnej adwokat z naszej Kancelarii uczestniczy w przesłuchaniu świadków, pokrzywdzonego i w innych czynnościach w postępowaniu przygotowawczym. O prawach i obowiązkach pokrzywdzonego dowiesz się tutaj.

 

SPRAWCA PRZESTĘPSTWA W SPRAWIE KARNEJ

Rozpatrując sprawę karną z perspektywy sprawcy przestępstwa to zauważyć należy, iż może on zostać zawiadomiony przez organ ścigania o przesłuchaniu i złożyć zeznania w charakterze świadka albo od razu może zostać wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Klientom naszej Kancelarii Adwokackiej każdorazowo zalecamy udział w tej czynności z adwokatem karnistą, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem czynności procesowej.

Gdy wydane zostanie postanowienie o przedstawieniu zarzutów, sprawca przestępstwa uzyskuje status podejrzanego w postępowaniu karnym. Jako podejrzany uzyskuje szereg uprawnień i obowiązków, o których mowa tutaj. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż podejrzany może złożyć wyjaśnienia albo odmówić ich składania. Jako, adwokat karnista z wieloletnim doświadczeniem adwokackim zalecam klientom rozważenie złożenia wyjaśnień, tak aby zaprezentować okoliczności na swoją korzyść. Jednocześnie odmowa złożenia wyjaśnień również może przynieść pozytywne rezultaty, w zależności od sprawy. Jednakże wszystko uzależnione jest od uzgodnionej z adwokatem linii obrony podejrzanego w toku sprawy. Podczas przesłuchania podejrzany winien zażądać od prokuratora zawiadomienia o końcowym zaznajomieniu z materiałem dowodowym, co ułatwi kontrolę i ocenę materiału dowodowego zebranego przez prokuratora.

Podejrzany w dowolnym momencie może ustanowić obrońcę adwokata. Jako ciekawostkę wskazać należy, iż polska procedura karna dopuszcza udział aż 3 obrońców – adwokatów.

 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Finałem dochodzenia/śledztwa jest umorzenie postępowania albo sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy do sądu.

 

PORADA ADWOKATA KARNISTY:

W sprawie karnej na etapie postępowania przygotowawczego niezmiernie ważny jest stały kontakt z prokuratorem prowadzącym postępowanie przygotowawcze oraz policjantem wykonującym czynności w imieniu prokuratora. W ten sposób po pierwsze uzyskane zostaną informacje o stanie sprawy, a po drugie możliwe będzie bieżące ukierunkowywanie, co do dalszego trybu postępowania.

 

Prowadząc sprawę karną na etapie postępowania przygotowawczego świadczymy następujące usługi adwokackie:

- porady prawne;

- reprezentację adwokacką przed prokuraturą i policją;

- przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

- składanie wniosków dowodowych i innych pism w toku sprawy;

- przygotowanie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych;

- przygotowanie zażalenia na zatrzymanie;

- przygotowanie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania/umorzenia postępowania;

- udział w przesłuchaniach i w czynnościach procesowych na policji oraz prokuraturze;

- stały kontakt z policjantem i prokuratorem prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z prowadzeniem sprawy karnej na etapie postępowania przygotowawczego, zapytaj naszego adwokata karnistę.