Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony w sprawie karnej w razie wydania przez prokuraturę powtórnie tego samego postanowienia udaremniającego nadanie sprawie dalszego biegu, może sam zainicjować sprawę w sądzie w postaci subsydiarnego aktu oskarżenia.

 

Kiedy możliwe jest wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia?

W sytuacji, gdy podmiot złożył na policji lub prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zaś prokuratura po raz drugi odmówi wszczęcia postępowania lub umorzy wszczęte postępowanie, pokrzywdzony będzie mógł wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia. Zatem muszą nastąpić po kolei następujące okoliczności:

1) złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

2) wydanie przez prokuraturę postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania;

3) złożenia przez pokrzywdzonego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania;

4) uwzględnienie przez sąd zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania;

5) powtórne wydanie przez prokuraturę postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w myśl ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, w sytuacji, gdy wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, które zostało skutecznie wzruszone w wyniku zażalenia, a następnie po wszczęciu postępowania przygotowawczego sprawa zostaje umorzona, pokrzywdzony nie ma możliwości złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Przysługiwać mu będzie uprawnienie do złożenia zażalenia do sądu na takie postanowienie. O więcej szczegółów zapytaj naszego adwokata.

 

Termin na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia:

Pokrzywdzony może w terminie 30 dni od dnia otrzymania powtórnego postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania złożyć do właściwego sądu subsydiarny akt oskarżenia.

 

Opłata sądowa za subsydiarny akt oskarżenia:

Składając do sądu subsydiarny akt oskarżenia należy do niego załączyć dowód uiszczenia opłaty. Jej wysokości wynosi 300 złotych.

 

Przymus adwokacki:

Zgodnie z przepisami procedury karnej subsydiarny akt oskarżenia musi zostać sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Adwokacką na potrzeby przygotowania subsydiarengo aktu oskarżenia.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

11.05.2016 r.