Tajemnica adwokacka

Adwokaci karniści naszej Kancelarii podczas wykonywania zawodu przestrzegają zasad poufności wynikających z postanowień ustawy prawo o adwokaturze oraz kodeksu etyki adwokackiej.

 

Zgodnie z przepisem artykułu 6 prawa o adwokaturze:

 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami.

 

Powyższe oznacza, że obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej obejmuje wszystko to co dowiedział się od klienta podczas udzielania porady prawnej lub podczas prowadzenia sprawy. Co istotne obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, żadnym obostrzeniem.

 

Zakres tajemnicy adwokackiej jest doprecyzowany w Kodeksie etyki adwokackiej w § 19, zgodnie z którym:

 1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
 2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
 3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
 4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
 6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków
 7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.
 8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

 

Doniosłe znaczenie ma ostatni punkt przywołanego zakresy tajemnicy adwokackiej, zgodnie z którym adwokat nie może zostać przesłuchany w charakterze świadka w toku postępowania karnego i cywilnego w celu uzyskania informacji objętych tajemnicą adwokacką. Daje to swego rodzaju gwarancję niezwisłości wykonywania zawodu prawnika w Polsce.

Całe teksty przywoływanych w artykule ustaw dostępne są w zakładce Akty prawne.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

18.06.2015 r.