Typ kwalifikowany przestępstwa gwałtu lub wymuszenia innej czynności seksualnej

Zgwałcenie lub wymuszenie innej czynności seksualnej może zostać dokonane w typie kwalifikowanym przestępstwa, gdy sprawca działa:

 

  • wspólnie z inną osobą;
  • wobec małoletniego poniżej lat 15;
  • wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry;
  • ze szczególnym okrucieństwem.

 

W przypadku, gdy mamy do czynienia z popełnieniem gwałtu lub innej czynności seksualnej  ze szczgólnym okrucieństwem, to mogę wskazać jako doświadczony adwokat karny, iż ta przesłanka może działać w obie strony na korzyść i niekorzyść. Sprawca jak i ofiara mogą udowadniać, iż miało miejsce szczególne okrucieństwo bądź nie wystąpiło. Pomocne będą w tym zakresie okoliczności towarzyszące zdarzeniu.

Wymiar sankcji za dokonanie ww. przestępstwa w trybie kwalifikowanym zaprezentowany został tutaj.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

28.11.2014 r.