Uchylanie się od podatku VAT

Uchylanie się od zapłacenia VAT, stanowi narażenie podatku na uszczuplenie, sankcjonowane karą grzywny albo karą pozbawienia wolności.

 

Zgodnie z przepisem art. 54 Kodeksu karnego skarbowego:

1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Zatem, sprawca ma możliwość popełnienia tego czynu zabronionego poprzez:

  • nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania;

Przedmiot opodatkowania to sytuacja faktyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku tj. sprawca nie zapłaci wymaganego podatku.

  • nieujawnienie podstawy opodatkowania;

Podstawa opodatkowania, czyli podstawa obliczania podatku, stanowi sumę dochodów ze wszystkich źródeł przychodów tj. sprawca nie poda wszystkich osiąganych dochodów.

  •  niezłożenie deklaracji.

Każdy podatnik vat, zobowiązany jest w terminie do dnia 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, złożyć w US deklarację VAT i zapłacić podatek tj. niezłożenie deklaracji VAT w terminie w US.

 

Działanie powyższe stanowić będzie wyczerpanie znamion prezentowanego czynu zabronionego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o przestępstwie z uchylaniem się płatności VAT? Zadzwoń do naszych prawników.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

15.07.2016 r.