Wznowienie prawomocnie zakończonego procesu karnego

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze.

 

Nowe fakty lub dowody jako przesłanka do wznowienia postępowania

Nowe fakty lub dowody mogą być podstawą wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania karnego tylko wtedy, gdy uzasadniają wysokie prawdopodobieństwo uniewinnienia skazanego po wznowieniu postępowania sądowego lub skazania go za przestępstwo zagrożone karą łagodniejszą niż to, za które go skazano.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt: V KO 34/15, wskazał, iż jedną z podstaw wznowienia postępowania jest wyjście na jaw, po wydaniu orzeczenia, nowych faktów lub dowodów nieznanych sądowi, który to orzeczenie wydał. Nowe fakty lub dowody jako podstawa wznowienia, zdaniem SN to fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, a ujawnione dopiero obecnie. Przez dowód nieznany przedtem sądowi należy rozumieć każdy dowód, z którym sąd nie zapoznał się w prawomocnie zakończonym procesie.

Dodatkowo nowe fakty lub dowody, aby mogły być podstawą do wznowienia postępowania muszą wskazywać, iż skazany jest niewinny albo że skazano go za przestępstwo zagrożone surowszą karą.

 

Ciężar dowodowy

Ciężar udowodnienia okoliczności wskazanych we wniosku o wznowienie postępowania spoczywa na wnioskodawcy – skazanym. Wniosek taki oczywiści może przygotować ustanowiony adwokat.

 

Domniemanie prawidłowości dokonanych ustaleń przez sąd

Prawomocnie zakończone postępowanie sądowe objęty jest domniemaniem prawidłowości poczynionych przez sąd ustaleń faktycznych i oceny dowodów. Wnioskodawca we wniosku o wznowienie postępowania ma za zadanie obalenia powyższego domniemania na podstawie twierdzeń i dowodów, które mają wysoce uprawdopodobnić błędny orzeczenie sądowe.

 

Chcesz wznowić zakończony proces karny, nasz adwokat udzieli Ci niezbędnego doradztwa prawnego.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

27.08.2015 r.