Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Prawnik karnista naszej Kancelarii przygotował do pobrania wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

 

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

 

__Miejscowość__, __data__

 

__Imię i nazwisko osoby zgłaszającej__

__Adres__

 

Komenda Rejonowa Policji w __

bądź Prokuratura Rejonowa w ___

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

 

          Niniejszym zawiadamiam, iż Pani/Pan ___________________ popełnił/a przestępstwa _________ kwalifikowane z art. ___ Kodeksu karnego, przez to, że w okresie od  ____ roku do dnia  ____ roku __(krótki opis przestępstwa)___.

 

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu powinien zostać uwzględniony dokładny opis stanu faktycznego, sytuacji związanej z popełnieniem przestępstwa: 

- data,

- miejsce,

- okoliczności przestępstwa,

- świadkowie.

Osoba zgłaszająca powinna wskazać materiał dowody na poświadczenie popełnienia przestępstwa np. dokumenty, wydruki, nagrania, zaświadczenia. Jeśli przy popełnieniu czynu zabronionego były obecne inne osoby, należy wskazać ich imiona i nazwiska wraz z adresem, aby mogły być przesłuchane w sprawie).

 

       Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania karnego wobec __imię i nazwisko sprawcy___ zam. w _____przy ul ______.

 

__________________

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 

Załączniki:

____

 

Tytułem rozszerzenia informacji chciałbym wskazać, iż każde zawiadomienie o przestępstwie posiada indywidualny charakter, z uwagi na odmienny stan faktyczny. Nie ma nigdy dwóch tożsamych stanów faktycznych, a konsekwencji zawiadomień. Policja w głównej mierze wykonuje czynności operacyjne na podstawie złożonego zawiadomienia, dlatego warto w sposób rzetelny i profesjonalny przygotować ten dokument. Dobrze zredagowane zawiadomienie bardzo ułatwia i usprawnia postępowanie przygotowawcze. W celu złożenia zawiadomienia warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej, w ramach której prawnik, najlepiej karnista przygotuje treść zawiadomienia. Złożenie zawiadomienia przez adwokata, powoduje, że osoba zawiadamiająca uczestniczyć będzie wraz z adwokatem na przesłuchaniu, co w praktyce jest bardzo dla niego pomocne.

 

W razie pytań lub wątpliwości co do treści zawiadomienia, adwokat naszej Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

10.05.2015 r.