Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji

Przestępstwo uporczywego uchylanie się od alimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego w formie zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa.

 

W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa niealimentacji kierowanym do policji bądź prokuratury, należy wskazać m.in. dane sprawcy (jeśli są znane), opis stanu faktycznego, okoliczności uporyczwości w niepłaceniu alimentów, skutku braku otrzymania alimentów oraz dowody na poświadczenie wystąpienia omawianego przestępstwa niealimentacji.

Jednakże pamiętać należy, iż nie zawsze ściganie przestępstwa niealimentacji odbywać się będzie na wniosek - jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może zostać przygotowane przez adwokata, który reprezentował będzie pokrzywdzonego w toku sprawy na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu zawiadomienia? Skorzystaj z usług naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

12.06.2016 r.