Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stalkingu

Przestępstwo uporczywego nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego w formie zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa.

 

Aby zainicjować sprawę o uporczywe nękanie - stalking, należy w pierwszej koleności złożyć na policji bądź w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestęstwa stalkingu. W takim zawiadomieniu należy wskazać dane sprawcy (jeśli są znane), opis stanu faktycznego dot. nękania, uporyczwości w działaniu stalkera oraz dowody na poświadczenie wystąpienia omawianego przestępstwa. Oczywiście zawiadomienie takie może przygotować ustanowiony przez pokrzywdzonego adwokat, działający na podstawie stosownego pełnomocnitwa.

W następnej kolejności pokrzywdzony zostanie wezwany na policję w celu złożenia ustanych ze zeznań w sprawie. Z uwagi, iż co do zasady sprawy dotyczące uporczywego nękania są delikatne i bardzo emocjonalne, występuje trudność opowiedzenia całej sytuacji w obecności policjanta. Zasadne jest aby dla wsparcia pokrzywdzonego uczestnił z nim w czynności przesłuchania adwokat. Nasza Kancelaria prowadząc sprawy o stalking, prawie zawsze wysyła prawnika wraz klientem na przesłuchanie na policję, w celu zapewnienia jemu pełnego komfortu psychinczego i prawnego.

 

Chcesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie stalkingu? Skorzystaj z pomocy naszych adwokatów.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

23.06.2015 r.