Zmuszanie innej osoby

Przez zmuszanie należy rozumiec przemoc lub groźba bezprawna stosowana wobec drugiej osoby.

 

Przemoc oznacza takie oddziaływanie środkami fizycznymi, które uniemożliwiają podjęcie lub realizację przez pokrzywdzonego decyzji albo oddziaływanie na jej zachowanie, tak aby zachowywała się jak żąda tego sprawca. Taki działaniami mogą być np. bicie, pozbawienie przytomności, obezwładnienie.

Zaś groźba bezprawna, to zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 12 Kodeksu karnego, obejmuje zarówno groźbę, o której mowa w art. 190 k.k., jak i groźbę rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Istotnym znamieniem przy przestępstwie zmuszania jest zachowanie sprawcy ukierunkowane w celu zmuszenia innej osoby do działania, zaniechania lub znoszenia. W tym aspekcie nieoceniona jest pomoc adwokata w celu uwypuklenie bądź zmarginalizowaniu tychże aspektów w postępowaniu sądowym.

Przestępstwo zmuszenia zostanie popełnione bez względu na to czy sprawca osiągnie zamierzony cel. Dzieje się tak ponieważ przesłanką karalności są przestępne środki godzące w wolność osoby zmuszanej, a nie sam skutek. Jednakże wystąpienie jego ma wpływ na wymiar kary w ramach oceny społecznej szkodliwości czynu.

Zaostrzonej karalności polega wymuszenie przy zastosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej zwrotu wierzytelności.

 

Zostałeś oskarżony bądź podejrzany o zmuszanie? Skorzystaj z usług prawnych naszych adwoktów karnistów.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

13.04.2016 r.