ZNĘCANIE I ZMUSZANIE

Uregulowanie znęcania się i zmuszania w polskim prawie karnym.

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osoba najbliższą, małoletnią, osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy i osobą nieporadną ze względu na jej stan fizyczny lub psychiczny podlega penalizacji.

 

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Zmuszenie innej osoby do określonego zachowania (działania, zaniechania lub znoszenia) występuje w przypadku zastosowania przez sprawcę przemocy lub groźby bezprawnej.

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem naszej Kancelarii.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernaki

12.01.2015 r.