Apelacja od wyroku karnego

Od wyroku sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

 

Informacje podstawowe 

Wniesienie apelacji powinno być poprzedzone złożeniem w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Jeśli strona była w toku procesu reprezentowana przez adwokata, to adwokat składa do sądu ww. wniosek. Jak również do Kancelarii, a nie bezpośrednio do klienta sąd doręcza uzasadnienie wyroku.

Środek odwoławczy zawsze wnosi się na piśmie do sądu okręgowego lub sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu I instancji, w termnie 14 dni od dnia odebrania wyroku wraz z uzasadnieniem. Co ważne apelacja nie podlega opłacie sądowej.

 

Elementy formalne apelacji

Każda apelacja winna zawierać:

- określenie sądu do którego jest kierowana;

- wskazanie danych stron postępowania;

- określenie sygnatury akt Sądu I instancji;

- informację szczegółowe o wyroku objętym apelacją;

- zakres zaskarżenia tj. czy apelacja dotyczy całego wyroku czy jest wniesiona w części, jeśli tak to w jakiej;

- wskazanie zarzutów co do treści orzeczenia sądu I instancji (np. zarzut procesowy, zarzut naruszenia prawa materialnego, zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, zarzut rażącej niewspółmierności kary);

- wnioski procesowe;

- uzasadnienie apelacji;

- podpis pod apelacją;

- załączenie odpisu apelacji, dla każdej ze stron.

 

Apelacja od wyroku sądu okręgowego

Od wyroku sądu okręgowego, apelacja musi być sporządzona i podpsiana przez adwokata lub radcę prawnego, gdyż obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. Najlepiej jeśli prawnik sporządzający apelację jest specjalistą w dziedzinie prawa karnego, czyli adwokatem karnistą. Wówczas klient ma pewność co do rzetelności i profesjonalności sporządzonej apelacji od wyroku Sądu I instancji.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

03.07.2016 r.