Sprawy

System dozoru elektronicznego

[…]

czytaj więcej...

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

[…]

czytaj więcej...

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

[…]

czytaj więcej...

Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony uprawniony jest do wniesienia aktu oskarżenia do sądu w sytuacji określonej prawem, gdy oskarżyciel publiczny tego nie uczyni.

[…]

czytaj więcej...

Prywatny akt oskarżenia

Przestępstwa prywatnoskargowe rozpoznaje od razu sąd, bez konieczności kierowania sprawy na policję/prokuraturę przy pomocy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

[…]

czytaj więcej...

Wniosek o wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia dotyczy wyłącznie prawomocnego orzeczenia  wydanego w postępowaniu sądowym.

[…]

czytaj więcej...

Kasacja

Kasacja może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego postępowanie.

[…]

czytaj więcej...

Apelacja od wyroku

Po ogłoszeniu wyroku w sprawie karnej, każda ze stron ma możliwość wniesienia apelacji do sądu odwoławczego .
[…]

czytaj więcej...

Sprawa karna w sądzie

Wraz z wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu, sprawa karna prowadzona jest przez sąd rejonowy albo sąd okręgowy.

[…]

czytaj więcej...

Sprawa karna w prokuraturze

Prokurator w ramach śledztwa/dochodzenia prowadzi i nadzoruje sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego.
[…]

czytaj więcej...