Jesteś podejrzany?

Policja lub prokuratoru przedstawiła Ci zarzuty? Nasz adwokat karnista poprowadzi postępowanie przygotowawcze wskazując przysługujące Ci prawa i obowiązki.

 

Kto uzyskuje status podejrzanego?

Za podejrzanego należy uznać osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Podejrzany ma prawo:

- składać wyjaśnienia np. z udziałem ustanowionego przez siebie adwokatem, może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień;

- składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;

- skorzystać z pomocy obrońcy w osobie adwokata, przy czym nie może mieć więcej niż 3 adwokatów jako obrońców;

- żądać przesłuchania wraz z adwokatem;

- za zgodą prokuratora, można mu udostępnić akta i umożliwić sporządzenie odpisów oraz odpłatnie wydać kserokopie z akt lub uwierzytelnione odpisy;

- ma prawo do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, przy czym, o terminie zaznajomienia powiadamia się go na wniosek;

- w terminie trzech dni od daty zaznajomienia, ma prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania;

- złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej;

- złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, w przypadku gdy nie stać go na ustanowienie prawnika.

 

Podejrzany obowiązany jest:

- stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającej dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo;

- podać adres do doręczeń w kraju, jeżeli podejrzany przebywa za granicą;

- poddać się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazywać w celach rozpoznawczych innym osobom oraz badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonywaniem zabiegów na ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne, w szczególności podejrzany jest zobowiązany przy zachowaniu tych warunków poddawać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.

 

Co trzeba zrobić aby postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zmieniło się w akt oskrżenia? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

12.12.2015 r.