Popełnienie przestępstwa fałszerstwa

Fałszerstwo polega na osiągnięciu celu użyciu dokumentu za autentyczny, poprzez jego podrobienie lub przerobienie.

 

Poniżej prezentuję z praktyki adwokackiej co oznacza w procesie karnym podrobienie i przerobienie dokumentu:

Podrobienie to sporządzenie dokumentu w taki sposób, aby imitował dokument autentyczny. Orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, że z podrobieniem dokumentu mamy do czynienia, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony (wyrok SN z 27 XI 2000 r., Orz. Prok. i Pr. 2001, nr 5). Przerobienie to dokonanie bezprawnych przekształceń w autentycznym dokumencie, tym samym dokument ten otrzymuje inną treść lub znacznie. Znamiona przestępstwa przerobienia dokumentu wypełnia jedynie wprowadzenie przez osobę nieuprawnioną takich zmian, które nadają tej przerobionej postaci pozory autentyczności (wyrok SN z 3 IV 1998 r. OSNKW 1998, nr 5-5, poz. 28).

 

Znamiona przestępstwa fałszerstwa:

Aby sprawca wypełnił znamiona tego przestępstwa, niezbędne jest aby działał w celu użycia podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego. Co oznacza, że sprawca nie musi zmierzać do natychmiastowego użycia dokumentu aby wypełnić znamiona przestępstwa fałszerstwa.

Dodatkowo fałszerstwo może polegać na używaniu dokumentu podrobionego lub przerobionego jako autentycznego. Nie ma znaczenia czy sprawca używając dokumentu sam go sfałszował czy dokonała tego osoba trzecia. Sprawca ponosi odpowiedzialność, gdy ma świadomość, że używany dokument jest sfałszowany albo godzi się na taką możliwość.

Przez używanie należy rozumieć posłużenie się tym dokument przed właściwymi podmiotami, sam fakt posiadania takiego dokumentu nie stanowi przestępstwa.

 

Karalność przygotowania do przestępstwa:

Kodeks karny wprowadza możliwość karania za sam fakt przygotowania sprawcy do działania w celu użycia za autentyczny, podrobienia lub przerobienia dokumentu lub użycia takiego dokumentu jako autentycznego. Co istotne ustawa nie wprowadza karalności za przygotowanie w przypadku, gdy sprawa dotyczy mniejszej wagi.

 

Sfałszowałeś dokument? Koniecznie skorzystaj z pomocy prawnej u adwokatów z naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

02.09.2016 r.