Warunkowe umorzenie postępowania

Przed sądem prawnicy często wnioskują o warunkowe umorzenie postępowania, przy czym należy pamiętać, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec oskarżonego, jeżeli:

- wina i społeczna szkodliwość zarzuconego mu czynu nie są znaczne; (przy ocenie społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia – SN z 9.01.2002 r. III KKN 303/00);

- czyn zagrożony jest karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności; gdy się pojednał do 5 lat;

- okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;

- postawa i dotychczasowa niekaralność za przestępstwo umyślne, warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Argumenty za warunkowym umorzeniem postępowania:

- wskazywanie na jednorazowy przypadek popełnia czynu zabronionego;

- wyrażenie i akcentowanie przez oskarżonego skruchy, wstydu, negatywnej oceny swojego postępowania;

- zasługujący na aprobatę sposób życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa;

 

Okres próby:

1-2 lata, biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

W okresie próby sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Obowiązki względem sprawcy:

Umarzając warunkowo postępowanie sąd zobowiązać do naprawienia szkody w całości lub w części, a może nałożyć obowiązek:

- informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby;

- przeproszenia pokrzywdzonego;

- wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;

- powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;

- powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;

- świadczenia pieniężnego;

- zakazu prowadzenia pojazdu do lat 2.

 

Podjęcie postępowania:

Sąd podejmie postępowanie karne, jeśli sprawca okresie próby popełni przestępstwo umyślne za który został prawomocnie skazany.

Sąd może podjąć postępowanie, jeśli sprawca w okresie próby rażąco naruszy porządek prawny, np. popełni inne przestępstwo, jeśli uchyla się od nałożonego obowiązku, po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu a przed jego uprawomocnieniem rażąco narusza porządek prawny.

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

 

Krajowy Rejestr Karny:

Warunkowe umorzenie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, ale jest osobą niekaraną.

 

Chciałbyś wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania? Zapytaj naszego adwokata czy spełniasz przesłanki.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

15.02.2016 r.