Wyrok łączony

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

 

Możliwe są trzy sposoby łącznia kar jednostkowych, tj. na zasadzie:

  • absorpcji, sąd wymierza karę łączną w wymiarze najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa;
  • kumulacji, sąd orzeka karę łączną sumując poszczególne kary jednostkowe;
  • aspiracji, sąd orzeka karę łączną surowszą od najwyższych z kar jednostkowych i niższą od sumy kar.

 

Łączeniu mogą podlegać kary pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności, przy takim zbiegu kara ograniczenia wolności przeliczana jest na karę pozbawienia wolności, a jeden miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom jej pozbawienia. Przy czym pamiętać należy, iż nie jest możliwe połączenie kary grzywny z np. karą pozbawienia wolności.

W celu połączenia kar, należy wystąpić do sądu, który jako ostatni wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji, z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego. Wniosek taki jest wolny od opłaty sądowej. Oczywiści wniosek o wyrok łączny może złożyć adwokat w imieniu skazanego.

 

Adwokat naszej Kancelarii Adwokackiej pomoże Ci złożyć wniosek o wyrok łączny oraz poprowadzi postępowanie karne.

 

 

Autor:

Adwokat Rafał Biernacki

11.12.2015 r.