Zadośćuczynienie za skłonienie za pomocą podstępu, gwałtu do poddania się czynowi nierządnemu

Osoba skłoniona za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia do poddania się czynowi nierządnemu, ma prawo do zadośćuczynienia niezależnie od skutków tego czynu.

 

Podstawa roszczenia dochodzenia zadośćuczynienia

Podstawą prawną dochodzenia zadośćuczynienia jest przepis art. 445 Kodeksu cywilnego. Tym samym kwota zadośćuczynienia może być dochodzona na podstawie pozwu cywilnego. Jak wynika z linii orzeczniczej Sądu Najwyższego skutki przestępczego czynu polegające na poddaniu się czynowi nierządnemu mogą wpłynąć na wysokość rekompensaty. Każdorazowo sąd badając sprawę indywidualnie zasądza odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Do szczegółowego wyliczenia tej kwoty pomocne jest orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 Dla możliwości dochodzenia zadośćuczynienia relewantny jest fakt wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia osoby pokrzywdzonej. Sam fakty bycia ofiarą tego przestępstwa związany jest z powstaniem krzywdy.

  

Argumenty przemawiające za powstaniem krzywdy

Na kanwie doświadczenia adwokackiego prowadząc sprawy karne, mogę wskazać, iż z krzywdą będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy nastąpi:

- utrata zdrowia;

- negatywny skutek dla dalszego funkcjonowania, rozwoju psychoseksualnego;

- objaw strachu, depresji, niskiej samooceny, brak poczucia bezpieczeństwa;

- rezulatat przestępstwa o charakterze seksualnym np. ciąża, choroba przenoszona drogą płciową, zburzenia życia płciowego;

- trudność w funkcjonowaniu społecznym.

  

Przejście roszczenia na spadkobierców

Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

 

Przedawnienie

Roszczenie z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przedawniają się z wraz z upływem 10 lat od zdarzenia, które wywołało krzywdę.

 

Zamierzasz dochodzić zadośćuczynienia? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów adwokatów.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

25.04.2016 r.