ZNIESŁAWIENIE I ZNIEWAŻENIE

Sankcja karna za popełnienie przestępstwa zniesławiania i znieważenia. 

 

Przestępstwo zniesławianie może popełnić pomawiając dobre imię konkretnej osoby oraz grupy osób.

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Sprawca dopuszczając się zniewagi narusza godność osobistą, wyraża lekceważenie lub pogardę w stosunku do pokrzywdzonego.

Zgodnie z Kodeksem karnym:

1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.