Przestępstwo znieważenia

Zniewagę można wyrazić za pomocą wypowiedzi słownej, w tym na piśmie, obrazie lub przy pomocy gestu. Warunkiem karalności jest aby sprawca działał publicznie lub w zamiarze aby treść zniewagi dotarła do pokrzywdzonego. Do zajścia zniewagi, nie jest wymagany żaden skutek.

 

Typ kwalifikowany zniewagi ma miejsce, gdy sprawca działa za pomocą środków masowego komunikowania się. W razie skazania za przestępstwo zniewagi za pomocą środków masowego komikowania sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Przestępstwo zniewagi jest ścigane z oskarżenia prywatnego. W tym celu należy do sądu wnieść prywatny akt oskarżenia, dokument ten może w imieniu pokrzydzonego przygotować ustanowiony adwokat, najlepiej karnista. O prywatnym akcie oskarżenia jest mowa tutaj.

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną. Co oczywiście daje to duże możliwości obrony adwokatom w sprawach o znieważenie.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zaufaj naszym prawnikom z zespołu Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Autor

Adwokat Rafał Biernacki

13.11.2014 r.